تعریف اینترنت اشیاء (IoT) یا Internet of things

اینترنت اشیاء

اگر بخواهیم اینترنت اشیاء را تعریف کنیم و بفهمیم که چیست، اینترنت اشیاء را اینگونه تعریف می کنیم.

اینترنت اشیاء را شبکه ای از اشیاء فیزیکی می نامیم که در آنها، قطعات الکترونیکی، سنسورها و اتصالاتی قرار دارد و توسط آنها با دستگاههای دیگر، اپراتورها ارتباط برقرار کرده و قادر به ارائه ارزش و خدمات بیشتری می باشد.

هر کدام از این اشیاء به تنهایی قابل شناسایی می باشند ومی توانند با زیر ساخت اینترنت موجود تعامل و ارتباط داشته باشند.پس به ان یک شناسه منحصر بفرد (ID) و یک IP تعلق می گیرد که بتواند داده ها را به پایگاه داده مشخص شده ارسال نماید.

این تنها یک تعریف اولیه، برای شناساندن این تکنولوژی می باشد، که در مقاله های بعدی مفاهیم تکمیلی، تاریخچه، کاربرد، ساختار و معماری، امنیت ومزایای استفاده از اینترنت اشیاء را شرح خواهم داد.